Letelepedés 1957-ben (1. rész)

Ennek a honlapnak voltak elődei, angolul is, de magyarul is. Az angol verziókról tudtam. A magyar csak most, 2019 októberében akadt a kezembe.

1956-ban, a magyar forradalom elbukása után nagy számban érkeztek ide magyar menekültek. A “Független Magyarország” című ausztráliai emigráns lap 1957. március 7-én külön mellékletet adott ki az újonnan érkezettek számára. 2019-ben valaki rátalált a régi példányokra, beszkennelte és felrakta az internetre. Ennek a tájékoztatónak a nagy részét közlöm most, könnyen olvasható formában és néha-néha a saját megjegyzésemmel.

Útmutató

Az ötödik kontinens nagyjából akkora, mint Európa Oroszország nélkül. Az őslakó feketék száma ma már alig 40 ezer. A lakósság száma kereken 10 millió és 98%-ban angolszász eredetű. A további 2% újabb bevándorló. Főleg olasz, holland, lengyel, német és 1947 óta 16 ezer magyar, akiknek a létszámát a most érkező tízezer menekült, köztük Ön is, húszezer fölé növeli.

Az Ausztrál Államszövetség, mely hat államból áll, a brit népek közösségéhez csupán az azonos államfő (a király, illetve jelenleg II. Erzsébet) személyén keresztül kapcsolódik. Az Ausztrál Államszövetségnek két kamarás parlamentje van Canberrában, az egyik államhoz sem tartozó szövetségi fővárosban. Minden 21 évet betöltött állampolgár képviselőt választhat és megválasztható képviselőnek.

A választásokon minden polgárnak büntetés terhe alatt szavaznia kell. A választások titkosak. Bármely párt vagy pártonkívüli személy indulhat. A hat állam mindegyikének külön törvényhozó testülete és kormánya van, mely minden olyan ügyben illetékes, ami nem tartozik a canberrai kormányra. A szövetségi kormány hatáskörébe a hadügy, pénzügyi, külügy, külkereskedelem, bevándorlás, vám, illeték és adóügyek, a posta, népjóléti (szociális) stb. ügyek tartoznak. Az egyes államok teljesen önállóan intézik a nevelési, igazságszolgáltatási, lakás és egészségügy, földművelésügy, közlekedés, kereskedelem és iparügyeket. Az államokon belül az egyes kerületeknek (megyéknek) és városoknak rendkívül meszszemenő önállóságuk van.

Az államszövetség alkotmánya a teljes vallás, szólás, gyülekezési, sajtó stb. szabadságot biztosítja. Az alkotmányt a parlament sem tudja megváltoztatni. Népszavazást kell elrendelni minden változtatás előtt.

A hatalmas terület és a kevés ember (annak is kétharmad része néhány nagyvárosban) következménye, hogy az ausztráliai mezőgazdaság külterjes. Többtízezer acre (kis magyar hold) területen fekvő birtokokat a gazda és 3-4 alkalmazottja sok géppel kezel, vagy csak legeltető gazdálkodást folytat. Az európai kisparaszti gazdálkodás, a nagyvárosokat körülvevő családi farmok kivételével, ismeretlen. A kisfarmok is egy-egy termelési ágra (pld. vágóbaromfi, tojás, zöldség stb.) specializálódnak és farmemek lenni csak azt jelenti, hogy az illetőnek ma éppen a gazdálkodás a foglalkozása. Holnapután esetleg másba fog kezdeni. Nincsen parasztság, földműves “osztály”.

Magyar szóhasználattal élve “munkásosztály” sincsen, Leghelyesebb talán azt mondani, hogy Ausztrália lakósai mind “dolgozó emberek”, akik között éles, egész Európában közismert szellemi és anyagi különbségek nincsenek. Ez az oka annak, hogy nincsenek “alacsonyrendű” vagy “előkelő” munkák.

A fizetésből (bérből) élőknek kereken kétharmad része az iparbon dolgozik. A mezőgazdasággal ellentétben igen sok a kis üzem, gyár, 2-20 alkalmazottal. Viszont ahogyan a földműves-osztály hiányzik, nem alakult ki Ausztráliában az európainak megfelelő “kisiparos”-polgári osztály sem. Éppen ezért ér aranyat, nyújt tisztességes megélhetést minden kisipari szakma, pld. varrónő, cipész, szabó, stb. Ez az oka annak is, hogy minden ausztrál házban megtaláljuk a jól felszerelt kis műhelyt, tele szerszámokkal, eszközökkel. Hétvégén a “magad uram, ha szolgád nincsen” alapon mindenkinek meg kell fognia a kalapácsot, ecsetet, fűrészt. Márcsak azért is, mert a kevés szakiparos miatt sokkal többe kerülne, ha nem sajátkezűleg látna el minden ház körüli javítást, kisebb építkezést stb. a család.

A társadalmi kiegyenlítettséghez hasonlóan az életszínvonal is kiegyenlített. Józan életet élő és szorgalmas családok, ha fillér nélkül is érkeznek ide és rendkívüli szerencsétlenség nem áll útjukba, belátható időn belül a saját, összkomfortos családi ház, esetleg autó “álmát” megvalósíthatják. Fiatal házaspárok 2-3 év alatt, gyermekes családok később. De belátható időn belül.

Az ausztráliai életkörülmények olyanok, hogy anyagi nyomorba senki sem süllyed, hacsak nem követ el mindent hogy lesüllyedjen (ivás, lóverseny, stb.). De az is a lehetetlenséggel határos, hogy valaki “amerikai” magasságba emelkedjék. A munkavállalók 90%-a heti 13-23 font közti fizetési csoportba tartozik. Ez az általános társadalmi és anyagi kiegyenlítettség egyik fő oka annak, hogy a szokások és az élet tempója nem olyan “ideges” és tülekedő, mint más országokban.

Mindenki számára van hely, amíg valaki “lent van még”, segítik is. De általában nem sokat törődnek a más dolgával. Viszont a maguk ügyében sem látják szívesen a beleszólást. Ez az oka annak, hogy politikáról, vallási kérdésekről, vagy arról, hogy ki mennyit keres és miből él, nem szokás sem kérdezősködni, sem beszélgetni. Magánügy. Általában az a véleményük, hogy mindenkinek van valamiféle hite, meggyőződése, amiről vitázni, beszélni nem érdemes, mert úgysem tudja meggyőzni az egyik a másikat és így nincsen értelme a vitatkozásnak sem.

Ebből látható, hogy sok minden másképpen van, mint máshol. Mint odahaza volt. Nem jobb, nem rosszabb, csak más. Leghelyesebb, ha az első hónapokban figyelünk és utánajárunk annak, miért más itt sok minden, mint odahaza. Bírálni természetesen szabad, de ajánlatosabb megfigyelni és megérteni, mint elhamarkodottan bírálni vagy általánosító következtetéseket alkotni. Idővel sok mindent meg fogunk érteni abból, ami ma új vagy furcsa.

Az igen jó és változatos (rádiós-, levelező-, személyes) ingyenes angol nyelvórákon, olvasással, gyakorlattal törekedjünk minél jobban és többet angolul tudni. Előbb-utóbb tapasztalni fogjuk, hogy megérte. Legtöbb jó állásnak és az itteni élet megértésének előfeltétele a kielégítő angol tudás.

Lapunk, mely 195I-1956 között “Dél Keresztje” címmel jelent meg a Dél Keresztje csillaga alatt, az első hetek lépéseit megkönnyítendő adja az Ön kezébe is ezt a szerény útmutatót. Ennyire telik, de részben szívesen, segítőkészen adjuk, részben azt reméljük, hogy az első időben haszonnal forgatja majd.

Később is, bármiféle ügyben bizalommal fordulhat hozzánk. Levélben vagy telefonon – amiben csak tudunk – segítségére leszünk mi is.

SZERKESZTŐSÉG.

Postacímünk:
Box 3933, G.P.O., Sydney
Telefon: XB 1965.

Köszönettel nyugtázzuk hirdetőink, a sydney-i “Vulcan” kötőüzem magyar tulajdonosának és egy ausztrál barátunk, Mr. R. E. Fryer (North Sydney) anyagi támogatását, mellyel az “Útmutató” megjelenését és ingyenes kiosztását elősegítették.

dk

Fontos címek, fontosabb rövidítések

{Ez kimarad.}

Munka – Munkaügy

A friss magyar menekülteket, – jelenleg 10.000-et – az Ausztrál Szövetségi Kormány különleges kiváltságokkal hozta Ausztráliába. Ideszállításukat, elhelyezésüket és ellátásukat ideiglenesen teljesen kormányköltségen fedezik. A végleges ausztráliai lakóhelyre (rokonokhoz, magánlakásba, vagy a kormány által fenntartott lakótáborokba) való utazásra a jegyet díjmentesen megkapják, mikor az ideiglenes táborból végleg kijelentkeznek.
Aki nem véglegesen hagyja el a tábort, hanem csak lakást keresni, látogatóba, munkát keresni akar eltávozni, a táborból “szabadságot” kérjen: ezzel fenntartja magának a jogot, hogy néhány
nap után a tábor és ellátás biztonságába viszszatérjen. Aki a tábort véglegesen elhagyta, vagy rögtön az érkezéskor rokonokhoz vagy ismerősökhöz távozott, az a táborban való elhelyezésre többé igényt nem tarthat. Tanácsos tehát a fogadótábort csak akkor elhagyni, mikor biztosított, végleges lakóhelyre távozunk és meggyőződtünk róla, hogy azt keresetünkből fenn is tudjuk tartani.
A táborban-lakás szükségmegoldás, melynek hátrányait mindenki tapasztalja. Azonban vannak előnyei is: elveszi a létbizonytalanság kezdeti érzését, átmenetileg felment az önálló háztartás,
felszereléshiány, bevásárlási nehézségek, stb. gondjaitól. A fogadótáborokban orvos, kórház, anya- és csecsemővédelmi tanácsadás, papok, a népjóléti és munkaügyi minisztérium kirendeltségei állnak rendelkezésre. Az iskolai szünidők kivételével állandóan vannak angol nyelvtanfolyamok; a gyermekek iskolai és ovodai elhelyezéséről gondoskodnak, – és mindehhez minden táborban van magyar tolmács.

Munkaügy:

A “Commonwealth Employment Service” (Állami Munkaközvetítő Szolgálat) a táborba érkezett menekültek adatait automatikusan összegyűjti és munkára közvetítésükről igyekszik rövid időn belül gondoskodni. Akik a hajó vagy repülőállomásról egyenesen rokonokhoz, ismerősökhöz kerülnek, forduljanak a lakásukhoz legközelebb eső munkahivatali kirendeltséghez. A munkaközvetítő minden állam fővárosában magyar és német tolmácsot tart állandó szolgálatban. (A tolmács neve angolul: interpreter, így is kell kimondani.)
Mindenkinek jogában áll természetesen, hogy magánúton keressen munkát. Akár személyes kapcsolatok, akár hirdetések útján. Ebben az esetben is ajánlatos az állami munkaközvetítő hivatal tanácsát a munkás jogaira, kötelességeire és fizetési körülményeire kikérni. Ha munka nélkül marad, azonnal jelentkezzék (saját érdekében!) az állami munkaközvetítő legközelebbi irodájában. Ha egy héten belül nem tudnak munkát szerezni, akkor megkezdik a munkanélküli segély folyósítását.
Általában a női munkabérek 25 százalékkal alacsonyabbak, mint az azonos munkáért fizetett férfibérek. Egyes szakmákban azonban a női és férfi munkabérek azonosak.

A munkakörülményekre és az egyes szakmákban előírt fizetésekre nézve a Szövetségi Munkaügyi Minisztérium egyik osztálya (Department of Labour Industrial Relations) ad szakszerű felvilágosítást. Címe: Sydney: 39 Martin Place, “Prudential Building”; Melbourne: 37 Swanston Street; Brisbane: 71 Adelaide St.; Perth: 575 Wellington Street; Adelaide: 99 Currie Street; Hobart: T & G Building, Murray Street. Ha kételye van, hogy nem kapja meg a szakmájának megfelelő fizetést, stb. forduljon ezekhez a címekhez.
Minden állami munkaközvetítő hivatal központjában (a fővárosokban) megtalálhatjuk a “Higher Employment Office” (ejtsd: “hájer emplojment offisz”) részleget. Ezek a hivatalok a magasabb (“higher”) képzettséget, különleges szaktudást kívánó munkahelyeket tartják nyilván és segítik azokat, akik magasabb fokú képzettségüknek megfelelő állásba óhajtanak jutni.

Szakszervezetek:

Angolul “Union”, ejtsd: junion. Jelentése: egyesülés, szövetkezés. N.S.W. államban törvény írja elő, hogy minden munkavállalónak a szakmájára illetékes szakszervezetbe be kell lépnie. A
többi öt államban ez nem törvény, de olyan általános szokás, hogy legtöbb munkahelyen a felvétel egyik feltételének tekintik. A szakszervezetek rendkívül fejlettek, erősek és az államhatalomtól teljesen független érdekképviseleti szervezetek. Inkább függ tőlük az állam, mint fordítva. A munkakörülmények és munkabérek ellenőrzésére hivatalos joguk van. Ha munkakörülményeire, fizetésére stb. panasza van, forduljon a szakszervezetének helyi (üzemi, stb.) megbízottjához. Szakmabeli munkaközvetítéssel a szakszervezetek is foglalkoznak! Per esetén jogi tanácsot és a jogvédelmet ingyenesen látják el.

Nem tilos

az állami munkaközvetítő “megkerülésével” elhelyezkedni. De akinek nincsenek személyes jóismerősei, saját érdekében helyesebben teszi, ha a munkaközvetítő szolgálatát veszi igénybe. Ilymódon félreértések és kellemetlenség nélkül találhat munkát. A munkahivatal gondoskodik arról, hogy megfelelő helyre kerüljön és jogaival, kötelességeivel tisztában legyen a most érkezett.

Szakmák elismerése

Építő ipar: Kőművesek, ácsok, mázolók a “Commonwealth Employment Service” (Szövetségi Munkahivatal) útján szakmai vizsgát (Trade Test) tehetnek. A vizsga gyakorlati, nyelvtudás alig
szükséges. Jelentkezés kizárólag a Commonwealth Employment Service minden fővárosban megtalálható irodáiban. Fémipari képzettség elismerése: (Trades Recognition) a helyi “Engeneering Trades Committee” útján történik. Folyamodványi űrlapokat és a helyi műszaki bizottság címét a
Központi Munkahivatal adja meg. Címe: Commonwealth Employment Service, “Prudential Building”, 39 Martin Place, Sydney, 2. emelet. Más szakmák: egyetemi végzettség, különleges szakképzettség ügyében rendelkezésre álló irataival felszerelve jelentkezzék annál a Központi Munkahivatalnál, amely államban tartózkodik. Általában: építész, gépész, kultúr- és vegyészmérnöki, mezőgazdasági, tanári képesítés megfelelő nyelvtudás esetén további tanulmányok nélkül érvényes.
Az orvosok, jogászok, gyógyszerészek, pilóták, hites könyvvizsgálók, stb. helyzete államonként különböző.

Szociális szolgálat

Angolul: Social Services (ejtsd: “szosl szerviszisz”)
Nem az egyes államokhoz, hanem a szövetségi kormányhoz tartozik. Minden államban van kirendeltsége. Minden itt letelepedett személynek állampolgárságára való tekintet nélkül azonnal joga van ötféle szociális szolgáltatásra.

  1. Maternity allowance (ejtsd: “materniti ellauensz”), magyarul: szülési segély. 1957. márc. 1.-én érvényben lévő összege az első gyermek után az anyának 10 font, gyermeknek 5 font jár, második és harmadik szülésnél az anyának 10 font, a gyermeknek 6 font. Negyedik szüléstől fölfelé az anyának 10 font, a gyermeknek 7 font. Ikerszülésnél az anyának 10 font, és az amúgyis járó összegen kívül a második vagy harmadik ikernek 5-5 font jár. Az anyának a 10 fontot akkor is kifizetik, ha a gyermek vagy gyermekek a szülés után meghalnak.
  2. Child endowment (ejtsd: “csájld endoument”), magyarul: családi pótlék. Minden 16 éven aluli gyermek után családi pótlékot fizet a szövetségi kormány. Az elsőszülött heti 5, minden további gyermek heti 10 shilling állami családi pótlékot kap. Ezért a pótlékért azonnal kell folyamodni, mert a partraszállás napjától jár.
  3. Unemployment benefit (ejtsd: “anemplojment benefit”), magyarul: munkanélküli segély. Minden 16 és 65 év közötti állástalan férfinek és minden 16 és 60 év közötti állástalan nőnek jár, ha 7 napnál tovább munkanélkül van. Felnőtteknek és 21 éven aluli házasembereknek hetenként 2 font 10 shilling. Az eltartott feleség után 2 font, minden eltartott gyermek után 5-5 shilling jár. Erre a segélyre csak az jogosult, aki állástalanságát az állami munkahivatalnál azonnal bejelenti.
  4. Sickness and accident benefit (ejtsd: “sziknesz end ekszident benefit”), magyarul: betegségi és baleseti táppénz. Feltételei teljesen azonosak a munkanélküli segéllyel és a táppénz összege is megfelel a munkanélküli segély összegének. A balesetet vagy betegséget igazolni kell.
  5. Special benefit (ejtsd: “szpesl benefit”), magyarul: különleges segély. Olyan különleges és indokolt esetekben (pld.: a családfenntartó hirtelen halála stb. esetében nyugdíj) melyekben általában csak ausztrál állampolgárnak lehet segélyre igényjogosultsága, a kormány az egyes esetek elbírálása alapján a szükséget szenvedőnek rendkívüli segélyt ad.Mind az öt szociális szolgáltatás ügyében a “Department of Social Services” (tehát népjóléti minisztérium) helyi irodáihoz kell fordulni. Az egyes szolgáltatások igénylésére szolgáló űrlapok a kerületi munkahivatalokban és postahivatalokban ingyen kaphatók.

Biztosítási tudnivalók:

Ausztráliában nincsen kötelező betegbiztosítás, OTI vagy MABI-hoz hasonló államilag vezetett intézmény. A biztosítás biztosító intézeteken keresztül történik. Általános tapasztalat szerint ezek jól működnek.
Az egyetlen törvényileg szabályozott biztosítás: a munkavállalók automatikus munkabaleseti) biztosítása (Workers Compensation) a munkaadó által. Ezért a munkavállalónak semmiféle tagdíjat fizetnie nem kell, s így munkában történt balesetekre (beleértve a munkába való utazást és az onnan hazatérő utazási időt is) a munkavállalónak (employee) nem kell biztosíttatnia magát.
Mihelyt az anyagi körülmények megengedik, tanácsos belépni heti néhány shilling ellenében egy u.n. Hospital Fund-ba, ez kórházi tartózkodási és kezelési költségekre vonatkozik az egész család számára. Ugyancsak szükséges belépni a Medical Fund-ba, itt az orvosi, operációs, röntgen stb. költségek nagy része térül meg. Ajánlatos egy betegbiztosítás megkötése is (All Sickness and Personal Accident Insurance), mely heti 10-12 font betegpénzt jelent betegség vagy munkán kívül történt baleset alkalmával. Életbiztosítás (Life Insurance), mint neve is mutatja, halál esetén egy bizonyos összeget (amennyire az illető biztosítva van) juttat a legközelebbi hozzátartozóknak. Az élet és takarékbiztosítás (Endowment Assurance) a biztosított összeget egy bizonyos életkorban visszafizeti vagy korábbi halálesetén a hozzátartozóknak fizet.
A fenti biztosítási tagdíjak adómentesek és évente a július hónapban történő adóbevallás alkalmával az évi keresetből levonhatók. Háztulajdon esetén a ház tűzbiztosítása feltétlenül szükséges, bútor és egyéb személyi holmi biztosítása szintén ajánlatos. Ez vagy egy közönséges tűzbiztosítás (Fire Insurance), vagy egy betöréssel, lopással, szél és viharkárral együtt történő úgynevezett Houseowners or Householders Comprehensive Insurance alapján történik. Különleges értéktárgyak (ékszer, féynképezőgép, stb.) egy úgynevezett All Risk Policy alatt biztosíthatók, ami mindenféle veszedelemre érvényes.
Gépkocsitulajdon esetén a törvény által kötelező balesetbiztosítás (Third Party Insurance) a gépkocsi évi engedélyezési díjával együtt (registration fee) fizetendő. A gépkocsin okozott vagy a gépkocsi által okozott sérüléseket egy úgynevezett Comprehensive Motorvehicle Insurance alapján lehet biztosítani.
A biztosítási lehetőségek a fenti rövid ismertetéssel koránt sincsenek kimerítve. A leghelyesebb egy megbízható biztosítási ügynökhöz vagy biztosítási tanácsadóhoz fordulni, akivel magyarul lehet mindezeket a kérdéseket megbeszélni.
A Hospital és Medical biztosítás, melyről előbb szóltunk, sokféle szövetkezet, társulat stb. közreműködésével bonyolódik le. Nagyon fontos: Csak olyan Hospital vagy Medical Fund-ba iratkozzunk be, melyet a szövetségi (canberrai) kormány elismert és így anyagilag támogat is!

Adó:

Minden ausztráliai lakós és társaság (Company) bárhonnan származó jövedelme után, és mindenki – tehát külföldön lakók is – az Ausztráliából származó jövedelme után jövedelmi adót kell fizessen.

Mi tekintendő jövedelemnek az adó szempontjából?

Minden kereset, amely valamilyen jövedelemszerzésre irányuló tevékenység eredménye, mint pld. szolgálati járandóságok, mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi tevékenység.

Mi nem tekinthető jövedelemnek?

Nem jövedelem a meglévő vagyon értékemelkedése folytán elért nyereség, még akkor sem, ha a vagyontárgyat értékesítette a tulajdonosa. De ha valaki abból a célból vesz egy vagyontárgyat,
hogy azt továbbadja, akkor az eladás folytán elért nyereség, mint jövedelemszerzésre irányuló tevékenység eredménye, adó alá esik. Az adóhivatal minden körülmény mérlegelésével fogja eldönteni, hogy adóköteles-e a jövedelem, vagy sem, így pl. ha valaki vesz egy házat, de még mielőtt beköltözik meggondolja magát és újból eladja azt nyereséggel, a nyereség nem lesz adóköteles, ha az adózó kellőképpen meg tudja indokolni, hogy miért nem tartotta meg a házat és ezzel valószínűsíti, hogy eredetileg nem azzal a szándékkal vette a házat, hogy azt nyereséggel eladja, hanem hogy abba maga költözzék bele vagy hogy azt bérbeadás útján hasznosítsa. – Nem jövedelem az amit ajándékképpen kapott az adózó, vagy amit örökölt. Nem jövedelem a fogadásból származó bevétel, hacsak az adózó nem keresetszerűen foglalkozik fogadásokkal. Ugyanígy nem jövedelem a sorsjegy nyeremény. Mindezek nem keresetszerű tevékenység eredményei.

Milyen jövedelem adómentes?

Természetes személyek nem fizetnek adót, ha az adóév folyamán nem volt 104 fontot meghaladó jövedelmük. Nem esik adó alá, mert kifejezetten adómentesnek van nyilvánítva a férfi által a feleségének vagy elvált feleségének fizetett tartásdíj.

Hogyan számítják ki a fizetendő adót?

Elsősorban megállapítják az adóalapot (lásd következő pontot). A törvény pontosan megadja, hogy egy meghatározott adóalap után mennyi adó fizetendő. Az adó lépcsőzetesen van meghatározva olykép, hogy az adóalap első 100 fontja után az adó százalékos kulcsa alacsony és minden további része után az adó százalékos kulcsa emelkedik. Az adó tehát progresszív, azaz minél nagyobb az adóalap, annál nagyobb hányadát kell adóba fizetni. Az adó kulcsa minden évben megszavazandó új törvényben van meghatározva és rendszerint évről évre különböző.

Mi az adó alapja?

Az adó alapja az adóévben elért tiszta jövedelem.

Mi az adóév?

Az adóév minden év július 1.-től a következő év junius 30.-ig terjed.

Mi a tiszta jövedelem?

A tiszta jövedelem az adóévben elért minden adóköteles jövedelem csökkentve azokkal a kiadásokkal, melyeket a jövedelem megszerzésére adtunk ki. Ezek szerint elsősorban össze kell adni minden olyan bevételt, ami az előbbiek szerint jövedelemnek számít és nem adómentes. Ez lesz a brutto jövedelem. Ebből levonható mindaz a kiadás, ami a jövedelem megszerzésével kapcsolatban felmerült. Az eredmény lesz a netto jövedelem (Net Income). Ebből az összegből aztán még levonhatók bizonyos engedmények (Concessional Deductions), amelyeket a törvény az egyenlő teherviselés érvényesülése céljából engedélyez. (Családtagok utáni levonások, gyógykezeltetési költségek, stb.). Az eredmény lesz az adóalap (Taxable Income) ami után az adó fizetendő.

Mi nem tekinthető levonható kiadásnak?

Nem vonható le a tőkejellegű beruházás, vagyis az olyan vagyontárgyak megszerzésére fordított kiadás, amelyeket nem használ el az adózó a jövedelemszerzése folyamatában. Ez nem jelent veszteségét az adózó részére és így nem vonható le. Viszont a vagyontárgyaknak az az értékcsökkenése, amely a jövedelemszerzés céljából való használat folytán áll elő, levonható (Depreciation).

Mi a teendője az adózónak?

Minden természetes és jogi személynek minden év júliusában, vagy bizonyos esetekben augusztus
hó végéig adóvallomást kell benyújtania az adóhivatalnak hivatalos blankettán, amelyet minden postahivatalnál ingyen megkaphat.

Hétköznapi tudnivalók

Hogyan olvassuk az apróhirdetéseket?

Az ausztráliai napilapok tele vannak apróhirdetésekkel. Ezeket csoportosan közlik. Úgy, mint a hazai lapok szokták. Az első időben három rovatot böngész végig minden ember. Az állást kínáló, az állást kereső és a lakás hirdetéseket. A legfontosabb “hirdetés-nyelv” angol kifejezések és rövidítések a következők:
Positions Vacant (pozison véknt): üres állás, betölthető munkahely.
Situation Vacant (szityuésön véknt): ellátással vagy bentlakással járó üresedések hirdetése. (Pld. takarítónő, kertész, stb.)
Rendszerint még külön csoportban közlik a férfi (“Men”) és legényállásokat (“Boy”), valamint a női munkákat (“Women and Girl”).
A lakáshirdetések: “To Let” (bérbeadó) vagy “Accommodation” (lakás) címmel jelennek meg.

Hirdetési rövidítések:

Gen.: general. Jelentése: általános. Pld.: “Gen. hand” annyit jelent, hogy általános segítséget (szószerint: segítő kezet) keresnek.
No Sat.: No Saturday. Jelentése: szombaton nem, vagy szombaton nincsen (pld. munka).
Lib. sal.: Liberal Salary. Jelentése: fizetés megegyezés szerint, de a minimális fizetésnél több.
Quals.: Qualifications. Jelentése: képzettséget, minősítést stb. kell igazolnia a jelentkezőnek.
Refs.: References. Jelentése: a munkára pályázónak korábbi munkahelyéről bizonyítványt kell bemutatnia.
Gd. Conds.: Good Conditions; tehát jó munkakörülmények.
Exp.: Experienced; jelentése: csak gyakorlott alkalmazottat keresnek.
Perm.: permanent; tehát állandó, nem átmeneti a kínált “job” (dzsob), azaz munka.
£15 p. w.: per week, azaz heti fizetés £15. Az évi fizetést például £800 p. a. (per annum) rövidítik.
Casual: a “permanent” ellentéte. Tehát csak néhány napra vagy hétre keresnek alkalmazottat.
Gén. Dut.: General Duties. Jelentése: a munkahelyen belül mindenféle kiosztott segédmunkát el kell látnia.
All-Round Man: az előbbi követelmény másik kifejezése.
Rot. Shifts: rotating shifts, annyit jelent, hogy váltóműszakban (napi kettő vagy három) működik a gyár. Általában 7-3-ig, 3-11-ig és éjjel 11-től reggel 7-ig tartanak a műszakok.
A.M. és P.M.: az első rövidítés a 0 órától déli 12 óráig terjedő időjelzésre, a másodikat a déli 12 órától éjfélig tartó idő jelzésére használják. Pld.: 11 a.m.: délelőtt 11 óra; 6 p.m.: délután 6 óra.

A bevásárlás:

Csekély angoltudással nagy árúházba kell menni. Minden árucikk ki van téve és minden nagyobb helyen van német, sőt magyar tolmács is.

Gyakran használt vásárlási szavak:

“CASH” (ejtsd: késs) készpénzt jelent. Vásárláskor készpénz vásárlást.
“ACCOUNT” (ekkaunt): folyószámlát, illetve folyószámlára való vásárlást jelent. Nagyobb áruházakban lehet folyószámlát nyitni. Általában 30 napos hitelt jelent.
“THRIFT ACCOUNT” (trift ekkaunt): takarékossági számla. Az üzlet állandó áruhitele a vevőnek, meghatározott összegig. Heti vagy havi visszafizetésre kamattal ugyanúgy vásárolhat, mint az előző módon.
“LAY BY” (láj-báj), szószerint “fektesse mellé”. Értelme: előleges, foglalós vásárlás. A kiválasztott árucikket a vevő számára félreteszik. A vételnél az ár egy kis hányadát kell azonnal kifizetni. A maradványt megállapodás szerinti részletekben kell befizetni. Az árú a teljes kifizetéskor vehető át.
“TIME PAYMENT” (tájm pément): törlesztéses, fizetéses időre – tehát részletre – való vásárlás. Az árucikk árának egy részét előlegbe ki kell fizetni. Az árút részletfizetési szerződés aláírása után azonnal át lehet venni. A részleteket a szerződés szerint megállapított időben kell befizetni az eladó céghez. Amíz az árút teljesen ki nem fizette, az árú az eladó tulajdonát képezi. A vevő csak használja. Ha nem fizetné ki a teljes vételárat, az eladó az árucikket viszszaveheti és az addig kifizetett részleteket nem téríti meg. Ezt a fajta vásárlási módot “HIRE PURCHASE” (hájr-pörcsész)-nek is nevezik.

Az árak jelzése:

Példák: egy pár férficipő £3/10/6; tehát: 3 font, 10 shilling és 6 penny. A fontnál olcsóbb áruknál: 17/3; tehát 17 shilling 3 penny. {A szerző kifelejtette a penny rövidítését: d}

Postai díjszabás:

Ausztráliában: Levél 4d.; Lev. lap 3d.; Légilevél 7d.; Nyomtatvány 3d. (első 2 oz.) Magyarországra: levél 7d.; Lev. lap 4d.; Légilevél 2 sh.; és Nyomtatvány 3d. (első 2 oz.). Magyarországra lé­gipostával lev. lap. 1 sh., légipostacsomag 8 oz.-ként 14 sh.

Postán kapható és minden tengerentúli országba küldhető “Aerogram” ára 10 d. Ajánlatos, hogy minden Magyarországba küldött levelünkhöz 5 nemzetközi bélyegutalványt mellékeljünk (“International Reply Coupon”), mert sok esetben hazai hozzátartozóink csak úgy tudnak levelet küldeni (légipostával), ha a bélyeget ezekkel a kuponokkal fizetik ki.

Mértékszámítás:

{Ezt inkább kihagyom. Aki a régi brit egységekkel kívánja gyötörni magát, az megteheti másutt.}